LOKALITETEN

Lokaliteten i Ofotfjorden i er unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse. Sterk strøm, og stor vannutskifting legger tilrette for optimale forhold både for fisk og miljø.

Driften ved anlegget har vært god. Både på grunn av vannutskiftingen, men ikke minst det høye ferskvannsinnholdet som fører til at lakselusa ikke trives i fjorden.

UTSLIPP

Ballangen Sjøfarm jobber aktivt for at alle lokaliteter som er i bruk, holder en akseptabel miljøstandard og ikke medfører større utslipp av næringssalter og organisk materiale enn det mottakeren tåler.
En del av utslippene kommer til nytte som gjødsel for alger, som igjen fungerer som mat for andre organismer i havet.
Gode miljøforhold gir best vekstforhold for fisken, og dermed gode produksjonsvilkår.

HYPPIGE MILJØ PRØVER

All marint oppdrett er pålagt å gjennomføre miljøovervåking i henhold til NS 9410 (B- og C-undersøkelser).
B-undersøkelsen er en trendovervåkning som skal gi en beskrivelse av den lokale miljøresponsen under og i umiddelbar nærhet av lokaliteten (nærsonen).
Undersøkelsen skal skje ved gitte tidspunkt i produksjonen og gir et bilde av hvordan miljøet blir påvirket over tid.

HVILETID LOKALITETER

Ballangen Sjøfarm veksler på bruken av lokalitetene i Ofotfjorden og har alltid en eller flere lokaliteter som ligger brakk. Hviletiden på lokalitene kan variere fra min to måneder og opp til ett år.

MATVARESIKKERHET/MILJØ/FISKEVELFERD/HMS

Ballangen Sjøfarms matfiskproduksjon ble i mai 2017 sertifisert etter GlobalGAP standarden (Global good agricultural practices). http://www.globalgap.org/uk_en/

GlobalGAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen; Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling og salg. Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljø påvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Det Norske Veritas AS har sertifisert vår oppdrettsproduksjon etter GlobalGAP standarden.

Vi er stolt og fornøyd over å kunne dokumentere hvilke høye krav vår produksjon foregår i henhold til.